Věrouka

Čemu s pokorou věříme, že nás Bible a zkušenost učí

Věroučná tradice

Sbor Apoštolské církve v Čáslavi se hlásí k letničnímu hnutí, jehož kořeny sahají do 18. století ke službě Johna Wesleye a Moravských bratří, kteří sami byli značně ovlivněni pietistickým hnutím v rámci protestantské reformace. Celosvětové letniční probuzení bývá spojováno s událostmi na Azusa Street v Los Angeles roku 1906, kde se na rasově smíšených shromážděních v prosté chatrči začaly projevovat dary Ducha svatého, a to zejména modlitba v jazycích, dary uzdravení, proroctví, víry a tak dále. České letniční probuzení však začalo nezávisle na misionářích mezi evangelickými horníky na Slezsku v roce 1906 a ve stejné době nezávisle i mezi reformovanými věřícími v Praze. Lze tedy říci, že letniční hnutí v Česku má kořeny pestré a bohaté.

V současnosti se hlásíme ke klasické letniční teologii, to je ke konzervativnímu letničnímu teologickému proudu, k němuž se hlásí například mnoho teologů americké Assemblies of God a mnoho letničních denominací spřízněných s Assemblies of God po celém světě.

Věříme v aktuální Boží působení v našich životech i v okolním světě. Za měřítko k rozeznání tohoto působení pokládáme proto kánon Písma, čili 39 knih Starého zákona a 27 knih Nového zákona. Na základě vlastní zkušenosti jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk má před Bohem osobní odpovědnost a že Bůh sám touží v životě každého člověka mocně a laskavě působit.

Další věroučné body shrnujeme v následujících bodech.

Boží plán s člověkem

 1. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Sveden Satanovou lží zhřešil neposlušností, a ztratil tak obecenství s Bohem, čímž uvedl na celé lidstvo duchovní i tělesnou smrt.
 2. Ježíš Kristus smířil svou obětí lidstvo s Bohem, a umožnil tak člověku návrat k původnímu stavu a k životu věčnému.
 3. Osobní vírou v Ježíše Krista má každý člověk možnost stát se z Boží milosti opět Božím dítětem a dosáhnout života věčného.
 4. Duch svatý usvědčuje i dnes svět z hříchu, zjevuje tajemství evangelia a zmocňuje Kristovu církev k plnění jejího poslání na zemi.
 5. Oběť Ježíše Krista pojí věřící v jednu rodinu Boží, církev Kristovu na zemi.
 6. Církev Kristova bude přenesena do Boží slávy.
 7. Zřízení tisíciletého království na zemi.
 8. Poslední soud.
 9. Spasení všech, kteří přijali dílo spasení v Kristu a vytrvají věrně až do konce. Takoví budou žít věčně v nebeské slávě.
 10. Existuje věčná záhuba – ohnivé jezero – pro ty, kteří odmítli Krista jako Spasitele.

Člověk tedy potřebuje poznat a prožít

 1. svou hříšnost a ztracenost ve světle Slova Božího,
 2. pokání, tj. změnu smýšlení, lítost nad hříchem, jehož se dopustil, i nenávist k němu,
 3. obrácení se ve víře k Bohu, očištění krví Ježíše Krista a Boží ospravedlnění,
 4. znovuzrození v Ježíši Kristu – přijetí Božího synovství,
 5. křest ve vodě ponořením na základě osobní víry,
 6. křest v Duchu svatém s biblickým znamením – mluvením novými jazyky,
 7. naplňování Duchem svatým
  1. k nesení živého svědectví Ježíši Kristu,
  2. k tomu, aby dary Ducha svatého sloužily ke společnému budování církve Kristovy na zemi.
  3. k plnění velikého poslání církve Kristovy na zemi.

Církev Kristova v biblickém významu

 1. Hlavou církve je Ježíš Kristus a tvoří ji znovuzrození lidé, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem svatým a Slovem Božím.
 2. Byla založena v den Letnic vylitím Ducha svatého na učedníky.
 3. Boží vůlí je, aby věřící žili v posvěcení skrze krev Ježíše Krista, moc Ducha svatého a poslušnost Božího slova a v neustálém růstu ve víře a nesli ovoce života naplněného Duchem svatým.
 4. Podílem věřících jsou dary Ducha svatého, které zmocňují k životu a službě v moci Ducha svatého.
 5. V odpověď na modlitbu víry Pán nadpřirozeně uzdravuje nemocné.
 6. Církev Kristova je obecenství těla a krve Ježíše Krista, což je vyjádřeno slavením památky Večeře Páně podáváním chleba a vína. Přijímat Večeři Páně přísluší jen těm, kteří jsou očištěni a vykoupeni krví Kristovou, a tím připojeni k jeho církvi.
 7. Ve vztahu k ostatním znovuzrozeným křesťanům jsou členové vázáni povinností respektovat zásadu ztotožnění se s viditelnou církví Kristovou.